FC Twente.nl Nieuws

Laden...

Poll

Wat wordt het dit seizoen? Met wie kunnen we ons vergelijken?


Bekijk resultaten


VK Tweets

Agenda en notulen ledenvergadering SBV

SBV24 mei a.s. vindt de eerstvolgende ledenvergadering plaats van de SBV. Hieronder de agenda en de notulen van de vorige keer.

Agenda 24 mei 2012

Ledenvergadering SBV

  • Datum: donderdag 24 mei 2012.
  • Tijd: 20.00 uur.
  • Locatie: Stadion de Galgenwaard, Number Four te Utrecht.

1. Welkom
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Uitgaande stukken
5. Notulen LV 7 december 2011
6. Activiteiten SBV laatste half jaar en Strategie SBV 2012/2013
7. Item over minder valide supporters, met sprekers D. Cochius en R. Klaassen
8. Huishoudelijk reglement, concept bespreken
9. Gastspreker (eventueel)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Notulen vorige vergadering

Ledenvergadering SBV, woensdag 7-12-2011

Supportershome van FC Utrecht

Aanwezig:Simone Kemming en Jeroen Rengers- NEC, Etienne van Herp en Dirk van Gestel- PSV, Remco Ravenhorst / Frank de Winter en Danker Kouwen- Feijenoord, Ad Borstlap- Sparta, Jelle Hendrix en Marc Schaefer- Roda JC, A. Oldenriel en H. van der Windt- FC Dordrecht, Jack Telgenkamp- Heracles Almelo, Martin Kamperman- Vitesse, Jaap Delhez en Danny van de Griendt- FC Den Bosch, Anita van de Worp en John ter Haar- SV GAE, Joke Bleijenberg en Michel van Donge- RKC Waalwijk, Marcel Vermolen en Cees Versteeg- NAC, Patricia van Schaik- FC Utrecht, Roelof Herder / Marc van der Zweep en Jelle Monsma- Cambuur Leeuwarden, Gerwin Brouwer en Ufuk Ermis- FC Twente,John Schurer- FC Groningen

Aanwezig bestuur SBV: Bart Hoving- Sparta, Arnold Bloem- Recht op Voetbal, Eric van Dorp- Feyenoord, Annet Kuipers- De Graafschap, John van Dongen- NAC.

Afwezig met afmelding: Patrick van Vroenhoven-FC Eindhoven, Jeroen de Boer- FC Zwolle, Dennis Brinks – Almere City, Henk Bakker – Roda JC, Erik van Kilsdonk – Helmond Sport, Jan v/d Dries – Willem II, Remco Strik – AZ en Ton van Beek – AGOVV.

Eric van Dorp heet iedereen van harte welkom. Eric vraagt om een voorstelrondje.

Hierna gaat Bart Hoving verder met de volgende mededeling:

“Nadat wij een aantal weken geleden de conceptstatuten naar alle leden verzonden hebben, kregen wij een groot aantal positieve reacties terug, onze dank hiervoor. Verschillende vragen zijn door ons beantwoord en sommige zijn verwerkt in de Statuten. Hierna is overgegaan tot de ondertekening van deze akte op 2 december jongslede te Rotterdam. De KvK inschrijving is tevens in orde gemaakt, waarna de aanvraag voor een bankrekening is verzonden. Als dit geregeld is zullen we onze leden laten weten op welk rekeningnummer de afgesproken donaties gestort kunnen worden.

Eric geeft een korte samenvatting over waar het bestuur de afgelopen maanden mee bezig is geweest. Vooral het promoten van de SBV stond centraal in de diverse ontmoetingen o.a. de KNVB en de politiek, PvdA en de PVV. Allen hebben aangegeven het een prima constructie te vinden, een platform waar bijna iedere club is vertegenwoordigd. Hierdoor zal het gemakkelijker worden de SBV te erkennen als enige gesprekspartner , dus niet met individuele supportersverenigingen. In de diversen gesprekken bleek dat er veel raakvlakken waren in de gedachtegangen over een aantal onderwerpen zoals bijvoorbeeld het niet toepassen voetbalwet, maar ook onnodige combiregelingen.

John Schurer vraagt waarom de KNVB op 12 november een ochtend met supporters en een aantal supporterscoördinatoren heeft georganiseerd. Eric geeft aan dat hier ook de SBV was uitgenodigd en daar ook vier bestuursleden aanwezig waren. Het doel van deze bijeenkomst was om een aantal supporters in de diverse categorieën zoals jong en oud, fanatiek en gematigd, supporters die vaak mee gaan naar uitwedstrijden en thuiswedstrijden bij elkaar te zetten om met elkaar van gedachten te wisselen over een bepaalde onderwerpen. Normalisatie was een onderwerp met daarbij de gedachte over aanpak van kwetsende of discriminerende spreekkoren. Ook de combiregeling is ter sprake gekomen. De tijd was te kort en er zal een vervolg opkomen waarschijnlijk.

Etienne van Herp geeft aan dat hij vanuit zijn supportersvereniging de taak als supporterscoördinator erbij heeft gekregen op voordracht van PSV. Hij geeft de tip dat een ieder eens navraagt bij hun eigen club of deze mogelijkheid daar ook is. Vanaf 2013 word het vanuit de UEFA verplicht gesteld dat elke BVO een ( betaalde )supporterscoördinator heeft.

Omdat de SV van FC Twente een vraag als agendapunt heeft toe laten voegen vraagt Jelle Monsma waarom een individuele vraag op de agenda wordt gezet. Bart Hoving legt uit dat we in het Huishoudelijk Reglement regels gaan opstellen hoe met zulke zaken om te gaan, en daarom deze vragen van belang zijn. Tevens hebben wij als bestuur het verzoek ook gedaan om mogelijke agendapunten op te geven.

Ufuk Ermis vraagt (n.a.v. de afwikkeling na de wedstrijd Utrecht-Twente) hoe iedereen er over denkt om in het vervolg wanneer er opnieuw zulke calamiteiten voordoen eerst een gesprek te hebben tussen beide voorzitters van de betreffende SV’s om als een geheel naar buiten te treden. De pers zal namelijk altijd het meest negatieve uit een interview halen en uitvergroten. Na enige discussie wordt besloten dat in dergelijke gevallen de voorzitters eerst met elkaar zaken bespreken voor naar buiten wordt getreden. Actiepunt: Annet zal een lijst met mobiele nummers opstellen en doormailen naar de leden. Arnold zal hier een concept van maken.

De vraag wordt gesteld of de SBV een rol kan gaan spelen in zulke gevallen. John voegt er aan toe dat wanneer een lid vindt dat SBV er vanaf het begin bij betrokken moet zijn, dit handig zou zijn als dit wordt gemeld aan het bestuur. Ook bij naweeën van bv ongeregeldheden kan de hulp van de SBV altijd worden ingeroepen.

Rondvraag:

Etienne van Herp uit zijn ongenoegen over de wijze waarop men, vaak kort voor een uitwedstrijd, de bezoekregeling wordt veranderd of aangescherpt. Een voorbeeld is de wedstrijd Heerenveen-PSV. Hier was in de voorbespreking afgesproken dat deze wedstrijd vrij te bezoeken was. Deze werd op het laatste moment terug gedraaid naar een verplichte combi. De reden hiervoor was dat er ook schaatsen was in het Thialf waardoor de hoeveelheid politie voor Heerenveen beperkt werd. Dit soort onnodige veranderingen zullen worden gedocumenteerd, en het heeft de volle aandacht van de SBV. We moeten absoluut af van deze willekeur.

Hierop aansluitend is het een feit dat er maar 40 % van de te bezoeken uitwedstrijden in het betaald voetbal, vrij vervoer is. De KNVB en de politiek zouden graag zien dat dit percentage verhoogd wordt. Er worden gesprekken gevoerd hierover met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en met burgemeester van Gijsel, woordvoerder namens alle burgemeesters. Gijs de Jong heeft in een van de gesprekken met de SBV aangegeven dat hij zijn best zal doen om ons bij de landelijke vergadering uit te nodigen van de gezamenlijke gemeentes, KNVB, ECV, de Driehoek etc. Ook in dezelfde gedachte wordt getracht een woordje te mogen doen op de landelijke burgemeestersvergadering.

Dirk van Gestel vraagt of het mogelijk zou zijn om alle SV’s bij het vooroverleg te krijgen. Helaas is het probleem dat dit overdag gebeurd en de meeste mensen gewoon aan het werk zijn dan. Het verzoek is neergelegd om het ’s avonds te doen, maar de officiële instanties werken hier niet aan mee.
Arnold zegt dat in sommige gevallen kan worden gevraagd om een “aanvraag voorlopige voorzieningen” aan te vragen. Op de site van Recht Op Voetbal (www.rechtopvoetbal.nl) staat hier een voorbeeld van.

Dirk van Gestel vraagt wat de bedoeling is achter het verzoek Wet Openbaarheid Bestuur dat namens het SBV naar alle gemeenten van speelsteden is gestuurd. Arnold legt uit dat dit namens Recht Op Voetbal is verstuurd, niet vanuit het SBV. Hem wordt wel gevraagd een voorbeeld van een verzoekschrift te maken. Arnold geeft aan dat alle informatie rechtstreeks bij hun kan worden opgevraagd.

Tijdens de rondvraag vraagt John of de notulen van de laatste vergadering goedgekeurd kan worden door de vergadering. Dit is als punt vergeten op de agenda. Eric en Annet ondertekenen de notulen.

John verteld dat het SBV bezig is met het opstellen van het Huishoudelijk Reglement. We streven ernaar om begin volgend jaar een concept versie van dit reglement naar de leden te sturen voor goedkeuring.

Frank de Winter geeft aan dat het verzoek van het SBV om een bericht over de nieuwe voetbalwet op de eigen site van de SV te zetten door de SV van Feyenoord niet ingewilligd is, omdat ze het niet eens zijn met alle daarin verwerkte punten. Hij vraagt wat de toegevoegde waarde is van de nieuwe voetbalwet ten opzichte van de al bestaande evenementen- en voetbalwet. Eric antwoordt dat in de nieuwe voetbalwet er meer duidelijkheid in verwerkt wordt, we moeten namelijk af van de willekeur en onduidelijkheid in het gebruik van deze wet. Arnold geeft aan dat daardoor ook bijvoorbeeld de combiregeling terug kan worden gedrongen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet preventief gaat werken. Frank vraagt of wij de politiek willen vragen waarom de nieuwe wet wel zal werken en de oude niet. Eric kan nu al zeggen dat er veel duidelijker consequenties in komen. Het SBV heeft een bepaalde invloed op de invulling van de nieuwe wet. Het bestuur beaamt de opmerking dat de mail anders en meer positiever verstuurd had moeten worden.

Danker Kouwen vraagt wat we kunnen doen om de rest van de SV’s binnen te halen als lid van het SBV. John legt uit dat we hier mee bezig zijn, maar dat ook vanuit de leden enige invulling van “binnen halen ” kan worden gevraagd. Het is namelijk een gezamenlijk belang, zoveel clubs aangesloten te hebben bij het supportersplatform. John geeft ook aan dat het lobbyen een keer ophoud.

Ad Borstlap wil graag weten wat de redenen zijn dat clubs zich niet aansluiten. John zegt dat de redenen uiteen liggen, maar dat vooral de onwetendheid en het vroegere SOVS enige schuld hebben. We gaan volgend jaar beginnen aan een website te bouwen voor de SBV, hierop kunnen we wat onwetendheid wegnemen. Er wordt gedacht om ook een nieuwsbrief te maken om veranderingen die tussentijds plaats vinden te melden aan onze leden. Beide vragen veel aandacht, en we zullen dit daarom met enige zorgvuldigheid gaan maken en introduceren.

Patricia van Schaik verteld dat er zich iemand had aangemeld als toehoorder voor de ledenvergadering. Ze vraagt of het mogelijk is om in het Huishoudelijk Reglement vast te leggen hoe hier mee om te gaan. Frank de Winter komt met het voorstel om alleen mensen extra toe te laten mits ze een toegevoegde waarde hebben, bv. politie KNVB. Het moet echter wel altijd lopen via het bestuur of door het bestuur. Eric vraagt wat iedereen er van vindt mocht het verzoek komen van de pers om bv te filmen. Iedereen is het erover eens dat alleen sfeeropnamen mogen worden gemaakt, en niet tijdens de vergadering.

Ufuk Ermis vraagt wanneer de volgende vergadering is. Het bestuur verteld dat de vergaderfrequentie voor de leden is vastgelegd op 4 x per jaar. De volgende datum zal dus ergens liggen in maart. Bericht hierover zal z.s.m. worden gedaan.

Ad Borstlap vraagt of we ons als SBV kunnen presenteren bij een landelijke vergadering van alle BVO’s. Bart antwoord dat we daarmee aan de slag gaan.

Hierna beëindigd Eric de vergadering met een woord van dank aan een ieder die gekomen is en aan de SV van FC Utrecht voor het beschikbaar stellen van de ruimte.

Sluiting : 22.15

Voor goedkeuring ondertekend door:

Voorzitter :

Eric van Dorp

Secretaris/Notulist :

Annet Kuipers


 

cforms contact form by delicious:days

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om te kunnen reageren op berichten.